Consiliul de administratie 2017-2018

 

Preşedinte: Culea Marinela

           Membri:

Reprezentanţii cadrelor didactice:

Vangu Mirela

Ştefănescu Geta Daniela

Coiciu Adina Iuliana

Reprezentantul Primarului: Anoaica Marinela

Reprezentanţii Consiliului Local: Stancu Corneliu

Reprezentantul operatorului economic: Velicu Rusică; Ivancea Liviu

Reprezentanţii părinţilor: Stoica Florin;

Reprezentantul elevilor: Potop Adelin - observator

Reprezentant sindicat: Belous Elisabeta Veronica – observator

Secretar: Simion Elena


 

Nr crt

Numele şi prenumele

Funcţia

Responsabilităţi ca membru al Consiliului de administraţie

1.

Culea Marinela

Director

- conduce şedinţele consiliului de administraţie;

- semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie;

- întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie;

- desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru în CA, cu acordul persoanei desemnate;

- colaboreaza cu secretarul CA în privinţa redactării documnetelor necesare desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/ observatorilor/ invitaţiilor şi comunicării hotărârilor adoptate, în condiţiile legii;

- verifică la sfârşitul şedinţei dacă toate persoanele participante au semnat procesul verbal de şedinţă

- promovează imaginea şcolii

2.

Vangu Mirela

Director adjunct

- realizarea criteriilor de evaluare a personalului didactic propunând calificativele

- monitorizează parcurgerea materiei si evaluarea ritmică a elevilor pe baza rapoartelor sintetice prezentate de membrii comisiei.

- monitorizează strategie educativă şi extracuriculară a şcolii

- promovează imaginea şcolii

3.

Coiciu Adina Iuliana

Profesor

- monitorizează strategia educativă şi extracuriculară a şcolii realizată de consilierul educativ

- eleborarea strategiilor de formare continua si de perfectionare a personalului didactic

- promovează imaginea şcolii

4.

Ştefănescu Geta Daniela

Profesor

- monitorizează asimilarea şi aprofundarea limbajului informatic, a soft-urilor educaţionale

- promovează imaginea şcolii

5.

Stancu Corneliu

Reprezentant al Consiliului Local

- susţine intenţiile de dezvoltare, a proiectelor aflate în derulare şi a proiectului de buget al şcolii, în şedinţele Consiliului Local

- menţinerea în condiţii optime a bazei materiale din şcolile de pe raza comunei

- participă la proiectele şi acţiunile şcolii, în calitate de reprezentant al Consiliului Local

- promovează imaginea şcolii

6.

Velicu Rusică

Reprezentant al agenților economice Local

- colaborarea în realizarea şi gestionarea resurselor financiare extrabugetare

- participă la proiectele şi acţiunile şcolii, în calitate de reprezentant al agenților economici

- promovează imagiea şcolii

7.

Ivancea Liviu

Reprezentant al agenților economici

- Asigurarea legislaţiei şi luarea de măsuri privind ajutarea elevilor cu stare materială precară pentru frecventarea şcolii

- promovează imagiea şcolii

8.

Anoaica Marinela

Reprezentant al Primarului

- asigurarea cadrului organizatoric de colaborare între şcoală, administraţie locală şi comunitatea locală;

- asigurarea bazei materiale pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a educaţiei tuturor elevilor

- promovează imagiea şcolii

9.

Stoica Florin

Reprezentant părinte

- asigurarea cadrului de colaborare între şcoală şi familie

- participă la întocmirea proiectului de buget al şcolii

- promovează imagiea şcolii

10.

Papuc Adelin

Reprezentant elev

- asigurarea cadrului de colaborare între şcoală şi elevi

- susţine interesele elevilor

- promovează imagiea şcolii

11.

Simion Elena

Profesor / Secretar CA

- asigură convoarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a invitaţilor;

- scrie lizibil şi inteligibil procesul verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al CA

- afişează hotărârile adoptate de către CA la sediul unităţii de învăţământ, la loc vizibil;

- transmite reprezentanţilor organizeţiilor dindicale reprezenatative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, carte au membrii în unitatea de învăţământ, în copie, procesul verbal al şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate ale CA;

- răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea CA

12.

Belous Elisabeta Veronica

Lider sindical

- observator fără drept de vot

- susţine şi apără ibteresele membrilor de sindicat din cadrul LTCN